İTÜ MTAL TİYATRO OYUN METNİ YARIŞMASI

1-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Küresel ölçekte nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesine katkı sağlamak için kurulan İTÜ MTAL’nin daha iyi anlatılması, yaptığı başarılı çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması, yetenekli ve hevesli çocukların İTÜ MTAL’ye gelmeleri için bir tiyatro metni yazılması amaçlanmıştır. Yarışma; ülkemizin 2053 ve 2071 hedefleri ile Kalkınma Planları çerçevesinde mesleki eğitimi ön plana çıkaracak bir tiyatro metni oluşturulmasını içermektedir. Ülkemizde yerli ve milli üretimin artırılması, değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için mesleki becerilerin geliştirilmesi önemlidir. Yarışma mesleki birikiminin zenginleştirilmesi, katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi, sektörü ileriye taşıyacak araştırma ve geliştirme kültürünün kazanılması için eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerine katkı amacını taşıyor. Yarışmanın öne çıkan vurguları ise; girişimcilik, hayatı idame ve adabı muaşeret çerçevesinde yeni teknolojiler ve üretken uygulamaların farkındalığını geliştirmek olacaktır.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Öğrencilerin ücretsiz katılabileceği serbest, açık, şartlı ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş Tiyatro Oyun Metni yarışmasıdır.

Yarışmacılar yapacakları başvuru metni kurallara uygun olmalıdır.

Kurallar ön elemesini geçen başvuru metinleri hakemlere gönderilecektir. Hakemlerin verdiği puanlara göre yarışma sıralaması yapılacaktır.

Yarışma için faydalanılabilecek bazı kaynaklar

http://www.itumtal.com/belgeler/

https://itumtal.meb.k12.tr/# Okul bültenlerindeki giriş yazılarından faydalanılabilir.

https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf

https://docs.google.com/document/d/1mE5XlHRdwWHKvGssjxavmqyePuPa7noHLQcGc5B11qc/edit

2053 ve 2071 hedeflerinden faydalanılabilir.

3. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılım ücretsiz olup her okuldan sınırsız sayıda öğrenci/takım katılabilir.

Öğrenci/takım en az bir öğretmen danışmanlığında almalıdır.

Bir öğretmen en fazla 2 yarışmaya danışman olabilir.

Başvurular ile ilgili bilgiler http://itumtal.com/ web sitesinde duyurulacaktır.

Daha önce başka bir yarışmada derece alıp ödüllendirilmiş bir proje ile yarışmaya katılınamaz. Okullar yazılı bir belge ile bunu beyan etmek zorundadır.

Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

4. YARIŞMANIN UYGULAMASI

Başvuru formunda belirtilen, projelerin özet bilgilerine göre ön eleme gerçekleştirildikten sonra hakemlere tiyatro metni gönderilecektir.

Metin bilgisayar ortamında yazılacaktır ve okul web sitesinde dosyayı nereye gönderileceği ilan edilecektir.

Yarışma sonucunda ilk 10 metin okul web sitesinde yayınlanacaktır.

5. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecek fikir projeleri ve geliştirilecek önerilerin, görsel ve yazılı olarak başvuru esnasında sunulması beklenmektedir.

6. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR

Yarışmacıların uymakla yükümlü olduğu esaslar aşağıdaki gibidir.

Yarışmaya katılacak kişinin öğrenci belgesi okul idaresi tarafından düzenlenmelidir.

Her öğrenci, yarışmaya sadece bir uygulama ile katılabilir.

Her öğrenci, bir danışman öğretmen belirterek bireysel olarak katılım sağlayabilir. Bir öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

Ön eleme için yarışmaya katılacak tüm fikir ve proje bilgileri, şartnamede belirtilen gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.

Her fikir projesi için "Başvuru Formu” ve istenilen diğer belgeler gönderilmelidir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra 3 iş günü içerisinde aynı komisyon tarafından itirazlar değerlendirilecektir.

Başlık, kalın harflerle ve Times New Roman 14 punto ile kelimelerin ilk harfleri büyük ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. Başlık kısa ve içerik ile uyumlu olmalıdır.

Başlıktan sonra bir satır bırakılarak, yazar(lar)ın ad(lar)ı Times New Roman yazı tipi boyutu 12 olacak şekilde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, üst simge rakamlar (örn. 1, 2, 3) her yazarın soyadının sonunda. Birden fazla katılımcılarda takım kaptanı yıldız işareti ile belirtilmelidir. Danışman öğretmen adı en sona yazılmalıdır.

Destekleyenlere teşekkür yer almalıdır. Fon veren kuruluşların ve hibe veren kuruluşların adları tam olarak yazılmalıdır.

Metinler 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Metin için bölüm başlıkları (Perde/Sahne) var ise 14 punto ve koyu yazılmalıdır.

Metin A4 sayfa büyüklüğünde ve kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır. Metin 10 sayfayı geçmemelidir.

7.DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Her soru için en fazla 10 puan verilebilir. Toplam puan 100 üzerinden değerlendirilecektir.

Metnin yazım kurallarına uygunluğu,

Metinde kullanılan kelimelerde Türkçe tercihi,

Metnin çözüm odaklı oluşu,

Araştırma ve geliştirme teşviki,

Takım kültürünü teşvik etmesi,

Ahilik kültürünü teşvik etmesi,

Metnin İTÜ MTAL misyon ve vizyon uyumluluğu,

2023 Eğitim Vizyonuna, 2053 ve 2071 hedeflerine uyumluluğu,

11. Kalkınma Planına uyumluluğu,

Metnin öğrencilere, öğretmenlere, velilere, okul yönetimine, sektöre ve basına hitap etmesi.

8. YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru son tarih 17 Ekim 2022

Sonuçların açıklanması 28 Ekim 2022

9. ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: 1.250 TL

İkincilik ödülü: 750 TL

Üçüncülük ödülü: 500 TL

Teşvik ödülü (sonraki 5 ürün için): 100 TL

10. JÜRİ ÜYELERİ

Yarışma hakem heyeti

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI, YTÜ

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN, YTÜ

● Asuman MEYVECİ - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

● Mustafa ÖZÜNLÜ, Okul Müdürü (Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

● Ali VANLIOĞLU, Okul Müdürü (TokatMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

11. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:34, 34349, Beşiktaş, İstanbul, 0212 261 24 20, itumtal@itu.edu.tr, http://itumtal.meb.k12.tr

12. YAYIN VE TELİF HAKKI,

Katılımcılar, dereceye giren ya da "yayınlanmaya değer bulunan" projelerin MEB ve İTÜ MTAL tarafından kullanılmasını (sergileme, yayınlarında-basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb.) serbestçe kullanabilme hakkına sahiptir.

Kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İTÜ MTAL eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin / muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile İTÜ MTAL’de olacaktır.

Ödül alanların, ödülleri elden/adreslerine/bildirdikleri banka hesabına gönderilecektir.

Yarışmaya eser gönderen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Bu şartname yarışmacının yarışma eserlerini göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

13. DESTEKLEYENLER,

İTÜ MTAL Okul Aile Birliği

 

BAŞVURU FORMU:

(Okulun internet sitesinde elektronik form olarak sunulacaktır)

Öğrencinin Adı-Soyadı

 

 

Sınıfı ve Okul Numarası

 

 

Okulu Adı ve Adresi

 

 

Öğrencinin Velisinin

Adı, Soyadı ve Telefon Numarası

(Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

 

Öğrencinin Danışman Öğretmenin

Adı, Soyadı, Branşı ve Telefon Numarası

(Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

 

Yarışmaya Gönderilen Eserin Adı

 

 

Projenin özeti

 

 

Yarışmaya katılım için istenen diğer belgeler

Veli izin belgesi

Açık rıza onay belgesi

Özgünlük taahhüt belgesi


 

VELİ İZİN BELGESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı olan velisi bulunduğum öğrencinin Tiyatro Oyun Metni Yarışmasına katılmasına izin veriyorum.

 Gereğini arz ederim.

Öğrencinin

Adı ve Soyadı :

Sınıf – Şube :

Okulu :

Danışman öğretmen :

Veli Tel :

Veli Açık Adres :

  

Velinin Adı ve Soyadı-İmzası

… / ... / 2022

 

 

MUVAFAKATNAME ve AÇIK RIZA ONAY BELGESİ

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne

Yarışmaya göndereceğim özel nitelikli kişisel verilerimin ve yarışma için gönderdiğim eserimin yarışma süreç kapsamında yarışma amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu,

Esere verdiğim izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kabul Ediyorum [ ]

 Kabul Etmiyorum [ ]

 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Velinin Adı ve Soyadı-İmzası

  … / ... / 2022

 

ÖZGÜNLÜK TAAHHÜT BELGESİ

  

İstanbul Teknik Üniversitesi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne

Yarışmaya gönderdiğim çalışmanın özgün olduğunu, farklı yarışma vb. gibi ortamlarda sergilenmediğini beyan ederim. Aksi durumun tespiti halinde bu yarışmada elde edebileceğim olası tüm başarıların geçersiz sayılacağını bilerek başvuru gerçekleştiriyorum.

 

Öğrencinin

Adı ve Soyadı-İmzası

 

… / ... / 2022

Velinin

Adı ve Soyadı-İmzası

 

… / .. / 2022